اقتدار اقتصادی جز با تولید و قدردانی از کارگران محقق نمی شود

اقتدار اقتصادی جز با تولید و قدردانی از کارگران محقق نمی شود

به گزارش ایلنا، ضرغام صادقی در شیراز با اشاره  اینکه اقتدار اقتصادی جز با تولید، سرمایه گذاری و قدردانی از مولدان تولید که کارگران و کارفرمایان هستند محقق نخواهد شد، از تسریع تحقق ۱۸۳ هزار میلیاردی تامین اجتماعی از دولت برای اولین بار خبر داد و گفت: این در حالی است که دولت نه تنها